Rekrutacja

Uwaga Rodzice!
Zmiana systemu rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja będzie się odbywała poprzez system elektroniczny.
W tym celu należy zarejestrować kandydata do przedszkola i wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie
http://tarnowskiegory.przedszkola.vnabor.pl
Nabór w systemie rozpocznie się 1 marca 2022 r. i zakończy się 31 marca 2022 r. o godz. 14.00.
Wygenerowany z systemu wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonego kryterium należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 31 marca 2022 r.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry
na rok szkolny 2022/2023

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

1. Kryteria rekrutacji – I etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria obwiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm). Kryteria brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

L.p. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium (art. 150 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe)
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – art.4 pkt 42ustawy Prawo oświatowe) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 573)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem dzieci – art.4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe), Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz U z 2020 r. poz. 821 oraz 2021 poz. 159)

2. Kryteria rekrutacji – II etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, ich wartość punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Lp. Kryterium rekrutacji Wartość punktowa kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole 50 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2. Kandydat, którego droga z domu do przedszkola nie przekracza 3 km 40 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący) pracują lub studiują w trybie dziennym 30 Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub pobieranie nauki w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych kandydata
4. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5. Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3. Terminy rekrutacji 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określone Zarządzeniem nr 1658/2022 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2022 r.

Lp. Etap rekrutacji/czynność rodzica Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2022 r. 23 – 27 maja 2022 r.
2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 8 kwietnia 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.
3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 kwietnia 2022 r. 6 czerwca 2022 r.
4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 20 kwietnia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 kwietnia 2022 r. 15 czerwca 2022 r.