Rekrutacja

22 maja 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja będzie się odbywała poprzez system elektroniczny, który wygeneruje gotowy wniosek. Po wydruku wniosek należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rejestracja kandydatów do przedszkola i elektroniczny formularz wniosku dostępny jest na stronie http://tarnowskiegory.przedszkola.vnabor.pl.

Rekrutować można się do:

  • Przedszkola nr 1 „Wesoła Jedyneczka” przy ul. Legionów 1
  • Przedszkola nr 4 przy ul. Sienkiewicza 5,
  • Przedszkola nr 5 przy. ul. Leśnej 6,
  • Przedszkola nr 6 przy ul. Bema 1,
  • Przedszkola nr 9 przy ul. Zacisznej 11,
  • Przedszkola nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2,
  • Przedszkola nr 20 przy ul. Morcinka 7

Nabór uzupełniający w systemie rozpocznie się 22 maja 2023 r. i zakończy 26 maja 2023 r. o godz. 15.00.

Kryteria i terminy rekrutacji w załączeniu.

  1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm). Kryteria brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.
L.p.KryteriumDokumenty potwierdzające spełnianie kryterium (art. 150 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe)
1.Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – art.4 pkt 42ustawy Prawo oświatowe)Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r,  poz. 100)
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem dzieci – art.4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe),Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu  żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem
7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz U z 2022 r. poz. 447 ze zm.)
  • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Lp.Kryterium rekrutacjiWartość punktowa kryteriumDokument potwierdzający spełnianie kryterium
1.Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole 50Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2.Kandydat, którego droga z domu do przedszkola nie przekracza 3 km40Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
3.Rodzice/opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący) pracują lub studiują w trybie dziennym30Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub pobieranie nauki w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych kandydata
4.Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie5Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5.Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola5Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określone Zarządzeniem nr 2274/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.01.2023 r.
Lp.Etap rekrutacji/czynność rodzicaTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1.złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym22-26 maja 2023 r.
2.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 31 maja 2023 r.
3.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych2 czerwca 2023 r.
4.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczeniado 9 czerwca 2023 r.
5.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych13 czerwca 2023 r.